Whole-Scale™ Change is ontstaan in 1981, gebaseerd op theorieën, principes en methoden samengesteld door Kathie Dannemiler & Chuck Tyson in opdracht van Ford Motor Company. In die periode stond de aanpak ook wel bekend als Real-Time Strategic Change. In 1990 combineerde Paul Tolchinsky zijn sociotechnische expertise met de grootschalige strategische veranderprocessen van Kathy Dannemiller en bracht dit samen in Real-Time Work Design. De integratie van beide benaderingen heeft in 1997 geleid tot Whole-Scale™ Change.

Overtuigingen en waarden

De overtuigingen en waarden die ten grondslag liggen aan de benadering zijn:

De creatie van empowerment en participatie
Wij geloven in het betrekken van de gehele organisatie op een manier die leidt tot eigenaarschap en een gezamenlijke beeldvorming over de toekomst. Een dwarsdoorsnede van de organisatie is het uitgangspunt voor de gehele aanpak en alle doorlopende fases van het plannen van events, het bepalen van de toekomstrichting, tot aan de implementatie.

De creatie van een community
Wij zijn van mening dat wanneer je een omgeving faciliteert waarin medewerkers samen kunnen komen om van elkaar te leren, zij in staat worden gesteld gezamenlijk een hoger doel te bereiken. Onze methodes creëren processen waar dat kan plaatsvinden. Het gebruik van kleine teams met meerdere belanghebbenden in Whole - Scale ™ bijeenkomsten brengt belevingswerelden uit de hele organisatie samen zodat er een gevoel van gemeenschappelijkheid en saamhorigheid ontstaat.

Realiteit als drijfveer
Wij geloven dat het veranderingsproces een voortdurende aandacht moet hebben voor de gelijktijdige en soms tegenstrijdige realiteit die bestaat in de interne en externe omgeving van organisaties. In Whole - Scale ™ bijeenkomsten wordt de inhoud gedreven door de ideeën en behoeften van deelnemers uit het hier en nu, en daarmee uit de praktijk van alledag.

Bouwen en onderhouden van een gemeenschappelijke database
Wij zijn van mening dat het delen van informatie en gemeenschappelijk begrip over strategische kwesties bijdraagt aan een gezamenlijke beeldvorming van mensen op alle niveaus. Door het delen van perspectieven krijgen alle mensen in de organisatie een meer volledig en consistent beeld, zodat men verstandige beslissingen kan nemen. 

Het creëren van een gezamenlijk gewenste toekomst
Wij geloven dat een collectieve beeldvorming over het organisatiepotentieel en de toekomst de basis vormt van ons dagelijks handelen. Mensen ondersteunen alleen datgene waar ze zelf onderdeel van uitmaken en aan meegebouwd hebben. 

De creatie van real-time verandering
Wij geloven in een gelijktijdige planning en uitvoering van individuele, groeps-en organisatorische veranderingen rond strategie, cultuur en werkprocessen.

Actie onderzoek
Wij zijn van mening dat alleen door continue heronderzoek gedurende het proces we in staat zijn onze aanpak zodanig bij te sturen dat een succesvolle verandering wordt bereikt.

Overdracht van leren
Ons doel bij de voltooiing van elk veranderprogramma is dat de deelnemers zich de Whole-Scale™ Change methoden zelf eigen hebben gemaakt. Alleen dan zijn organisaties in staat te leren en zichzelf te ontwikkelen.

Wanneer te gebruiken

Whole-Scale™ Change is geschikt bij vraagstukken die een grote impact hebben op een organisatie zoals: strategische vernieuwing, structuur- of cultuurverandering, fusies en overnames, kwaliteitsmanagement en re-engineering. Veranderingen met als doel succesvol aan de eisen en uitdagingen van een veranderende wereld tegemoet te komen.  

De aanpak werkt goed in zowel de publieke als de private sector, is toepasbaar voor organisaties en groepen variërend in groepsgrootte van tien tot enkele duizenden deelnemers en is geschikt om mensen te betrekken vanaf de top van de hiërarchie naar beneden tot aan de werkvloer. Organisaties overwegen een Whole - Scale ™ interventie meestal om de volgende redenen: (1) wanneer ze iedereen of bijna iedereen willen laten bezighouden met het creëren van hun eigen organisatie processen en structuren en (2) als er een gevoel van urgentie bestaat die wordt veroorzaakt door de snelle veranderingen in de omgeving en de daaruit voortkomende uitdagingen.

Whole - Scale ™ processen voorzien effectief in een snelle en systeem-brede verandering onder veel verschillende omstandigheden en in een breed spectrum van landen, culturen en organisaties.

Mensen doen er toe en resultaten tellen. Whole - Scale ™ bevat robuuste processen die klantsystemen snel doen veranderen en ze voorbereiden op verdere inhoudelijke verandering door:

  • Verduidelijking van en het aansluiten bij de verschillende belevingswerelden uit de praktijk van alledag
  • Vereniging van meerdere verlangens rond een gemeenschappelijk toekomstbeeld
  • Het bereiken van overeenstemming over de actieplannen die moeten leiden naar de realisatie van een gedeelde toekomst
  • Bouwen aan de processen, structuren en relaties die de organisatie vooruit helpen
  • Afstemming van de organisatie leiders en medewerkers, zodat zij de veranderingen samen kunnen implementeren

Zodra de organisatie de paradigmaverschuiving ervaart, beschouwen mensen de wereld pas echt anders. Ze zijn klaar om de maatregelen te treffen die helpen om hun gezamenlijke visie om te zetten in hun gedeelde realiteit.

Hoe het werkt

Het ontwerpteam en de procesbegeleiders ontwikkelen samen het ontwerp voor een Whole-Scale™ Change programma met behulp van de formule voor verandering. Deze formule luidt: O x V x E > R en geeft aan hoe een organisatie een systeem-brede verandering kan bewerkstelligen. Er zal gewerkt moeten worden met een kritische massa die de ontevredenheid blootlegt van de huidige situatie (O). De volgende stap is om de ideeën en verlangens te ontdekken van waar men als organisatie naar toe wil, een gezamenlijke visie van de toekomst (V). Om een verandering echt te laten gebeuren, is het essentieel om de eerste stappen (E) met elkaar te zetten. Een gecombineerde beeldvorming van de dingen die mensen anders doen, laat ze beseffen dat ze met elkaar in staat zijn om hun gezamenlijke visie te realiseren.

Eenvoudige wiskunde suggereert dat als een van de linkse elementen in de formule ontbreken, het product nul zal zijn. De veranderingsinspanning blijkt niet in staat te zijn om weerstand (of resistentie, R) te overwinnen. Mensen zullen zich verzetten tegen verandering als ze niet beschikken over gevoelens van ontevredenheid, een gezamenlijke visie en overeengekomen eerste stappen om die visie te bereiken. 

De formule beschrijft wat een organisatie moet doen om een paradigmaverschuiving mogelijk te maken. Als organisaties alle drie de elementen kunnen ontdekken en combineren zal iedereen mee verschuiven naar een nieuw 'wereldbeeld'. Op dit punt, kunnen noch individuen noch hele groepen comfortabel blijven doen wat ze altijd deden.

Organisaties in verandering moeten alle drie de elementen uiteindelijk aanpakken als ze een duurzame verandering willen bewerkstelligen. De weerstand tegen verandering, die onvermijdelijk aanwezig is, beschouwen we als een bron. Het vertelt procesbegeleiders en organisatieleiders wat ze moeten weten en waar de aangrijpingspunten zitten die hen in staat stellen om echte veranderingen te realiseren.

Kosteneffectiviteit

Whole-Scale™ is kosteneffectief, omdat het optreden van een organisatorische paradigma-verschuiving snelle resultaten oplevert. Als mensen volledig de snelheid begrijpen waarmee de wereld aan het verschuiven is, beseffen zij het nut en willen zij hun organisatie veranderen met dezelfde urgentie. Whole-Scale™ Change kost per saldo minder dan de traditionele top-down cascade methoden.